Podporuje mojeID

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 600 Kč (22 EUR)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 400 Kč (15 EUR)
skladem
naše cena 723 Kč (27 EUR)
skladem

» OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky

 

§ 1 Všeobecná ustanovení a rozsah platnosti

(1) Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro všechny smlouvy, dodávky, služby a ostatní plnění mezi provozovatelem internetového obchodu www.darky-vecerek.cz Pavel Večerek , Maršovská 1522/1041501 Teplice 415 01, Česká republika, IČ: 71819118 (dále jen prodávající)  a kupujícími. Vždy platí právě ta verze všeobecných obchodních podmínek, která je platná v době plnění sjednané služby. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

(2) Odlišná ustanovení uznává dodavatel pouze v případě, že jsou výslovně písemně domluvená. Všechna vedlejší ustanovení podléhají písemnému potvrzení.

(3) V obchodním styku platí VOP i pro další sjednané podmínky, a to i v případě, že již dále nejsou znovu výslovně dohodnuty. Ústní, telefonické nebo elektronicky podané zakázky jsou přijímány pouze v případě zahrnutí našich dosud platných VOP.

(4) Doporučujeme, aby při objednávce byla všechna data transakce, stejně jako VOP, elektronicky uložena a / nebo vytištěna.

(5) Upozorňujeme , že poptávky, na našem soukromém ani oficiálním  facebooku https://www.facebook.com/vecerek.pavel , nemusí být vždy vyřízené včas ,nebo také vůbec. Reklamace a jiné oficiální vyjádření na Facebooku nevyřizujeme a neužíváme k vyřizování ani potvrzování objednávek. Veškeré dotazy, nebo objednávky směřujte na náš e-mail : info@pavel-vecerek.cz .

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

§ 2 Uzavření smlouvy a objednávka

(1) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.darky-vecerek.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

(2) Prodávající nabízí svým zákazníkům na vyžádání možnost nechat si, prostřednictvím svých internetových stránek na základě podkladu vlastních obrazových dat, zhotovit náhledy a ty si následně nechat zaslat.

(3) Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

(4) Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

(5) Prezentací všech služeb www.darky-vecerek.cz v prospektech, inzerátech a na internetové síti ještě nevzniká závazná objednávka. Smlouva o objednaném výrobku na zakázku vstupuje v platnost až potvrzením objednávky, které zasílá www.darky-vecerek.c elektronickou formou na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu.

(6)  Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že uzavření smlouvy porušuje práva třetí osoby, porušuje všeobecně platné zákony či ustanovení nebo jinak vybočuje z podmínek www.darky-vecerek.cz . Prodávající v tomto případě oznámí odstoupení od plnění objednávky zasláním informačního e-mailu.

(7) Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

(8) Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

§ 3 Poučení a právo o odstoupení od smlouvy

(1) Zákazník má jako spotřebitel podle č. 40/1964 Sb. občanského zákona právo během 14 dní po doručení zboží bez udání důvodu od uzavřené smlouvy (objednávky) odstoupit. Odstoupení musí být předem směřováno písemně nebo elektronickou písemnou formou na adresu info@pavel-vecerek.cz a do předmětu uvedete číslo objednávky.

Pavel Večerek
Maršovská 1522/10
415 01 Teplice-Trnovany
tel.: 774 846 726

(2) Možnost odstoupení od smlouvy v ochranné 14denní lhůtě se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na zboží které je vyrobené na zakázku ( veškeré fotodárky na kterých je natištěná vaše dodaná fotografie, námi vyrobená grafika, atypické fotorámečky na míru a veškeré výrobky které se vyrábějí na vaší samostatnou zakázku a nelze je pak dále prodat )
 • na dodávku zboží odsouhlasené společně s grafickým náhledem.
 • na odsouhlasené grafické služby, retuše a podobně.

(3) Po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaslat zboží zpět (pokud není dohodnuto jinak) jako poštovní balík. Zaslání zpět na adresu výrobce probíhá na nebezpečí a náklady zákazníka. Zásilky se zasílají na adresu:

Pavel Večerek
Maršovská 1522/10
415 01 Teplice-Trnovany
tel.: 774 846 726

(4) V případě oprávněného navrácení zboží (a jakmile prodávající zboží obdrží) bude neprodleně proveden převod zaplacené částky zpět na účet zákazníka, nejpozději do 14 dnů.

(5) V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen nahradit škody, které na zboží vznikly jeho dosavadním používáním. Zákazník však tomuto může zabránit, pokud věc překontroluje a vyzkouší pouze na jeho použití a způsobilost, a to v takovém rozsahu, jak by tomu bylo provedeno například v obchodě. Ostatně se může zákazník vyhnout povinnosti uhradit poškození zboží tím, že s ní nezachází jako vlastník a že se vyhne i jakémukoli jinému nakládání s věcí, které by ji poškodilo. Pokud předešlé ustanovení není upraveno jinak, ručí zákazník za každé zhoršení stavu, zničení nebo zánik věci.

§ 4 Povinnosti zákazníka

(1) Zpracování přijatých dat a obrazových materiálů zákazníka probíhá v rámci technicky automatizovaného postupu bez manuálních kontrol či úprav prostřednictvím https://www.darky-vecerek.cz

(2) Zákazník sám zodpovídá za obsah přenesených obrazových dat. Při všech činnostech během přenosu a zpracování dat a obrázků vč. jejich archivování jsou předpokládána práva zákazníka. Zákazník ručí především za to,

 • že zaslané předlohy (především obrazová a textová data), obsahy a materiály neporušují uživatelská práva a práva jejich autorů, právo ochranné známky, osobnostní práva nebo jiná práva třetích osob
 • že nebudou zaslány žádné předlohy s podtextem velebícím násilí, hanobícím rasu, národ či přesvědčení jednotlivců nebo skupin, materiály a obsahy s propagandistickými prostředky či znaky a symboly protiústavních politických stran nebo hnutí či jejich zástupných organizací nebo návody k trestným činům; dále žádné pornografické předlohy, materiály nebo obsahy, předměty sexuálního zneužívání dětí nebo zoofilního sexuálního jednání a také žádné diskriminační výroky a znázornění ve vztahu k rase, pohlaví, náboženskému vyznání, národnosti, postižení, sexuálním sklonům či věku
 • že nebudou porušeny zákony o ochraně dětí či trestní zákony – toto platí především pro event. šíření pornografických materiálů, pomluv nebo urážek na cti mladistvých.

(3) V případě porušení podobných zákonů je dodavatel  osvobozen na úkor zákazníka od nároků třetích osob.. Náklady, které tímto vzniknou, je povinen uhradit zákazník (právní zastoupení, soudní poplatky, pokuty atd.).

(4) Prodávající nemá povinnost provést služby, které by měly za následek porušení právních předpisů. Prodávající je v těchto případech oprávněna vykonání služby odmítnout a od případné smlouvy odstoupit. Pokud obsah dat zákazníka poruší právní předpisy, vyhrazuje si Pavel Večerek možnost, podat proti tomuto trestní oznámení.

§ 5 Autorská práva a přiznání licencí

(1) Za obsah přenášených obrazových dat je zodpovědný sám zákazník. U všech poskytnutých dat jsou při zpracování i archivování předpokládaná všechna potřebná vlastnická práva, práva na obchodní známky a další práva objednavatele. Za všechny škody vzniklé možnými porušeními těchto předpisů je zodpovědný zákazník. Prodávající zároveň upozorňuje na to, že v případě porušení vlastnických práv může být třetími osobami na zákazníkovi vymáhána náhrada vzniklých škod. Zákazník ručí za všechny následky porušení výše jmenovaných podmínek a osvobozuje dodavatele od nároku třetích osob vymáhat jakoukoli náhradu od prodávajícího

§ 6 Zajištění dat, archivace materiálů

(1) Při zadání objednávky se předpokládá, že zákazník své datové předlohy zajistí i po dobu provádění všech prací a dodání produktu.

(2) Zákazník je povinen nemazat žádná obrazová data ve svém zákaznickém profilu u https://www.darky-vecerek.cz až do doby řádného dodání objednávky. Prodávající uchovává zprostředkovaná data za účelem zpracování objednávky, přiobjednání nebo vyřízení případných reklamací po dobu 60 dnů od okamžiku přijetí objednávky. Nárok na uchování zákazníkem dodaných dat po té době není garantován.

§ 7 Směrnice k ochraně dat

(1) Zákazník je důkladně seznámen se způsobem, rozsahem, místem, účelem, uchováním, zpracováním a využitím osobních dat poskytnutých za účelem zpracování objednávky. Zákazník výslovně souhlasí s charakterem, uchováváním, zpracováním a použitím osobních dat. Při jejich zpracování jsou dodržovány zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů) a další všeobecně platné zákony. Se všemi informacemi je nakládáno důvěrně.

(3) Zákazník disponuje právem kdykoli s platností do budoucna odvolat svůj souhlas. V případě odvolání souhlasu je dodavatel povinen okamžitě smazat všechna osobní data, což ale neplatí v případě, že se ještě zpracovává objednávka zákazníka. Je-li tomu tak, vymažou se osobní data po ukončení zakázky. Prodávající podá zákazníkovi na jeho přání informace o jeho uložených datech.

(4) Prodávající se zavazuje k tomu, že neposkytne data nepovolaným třetím osobám. Data budou případně předána povolaným třetím osobám (dodavatelům, spedičním podnikům a úvěrovým institucím) pouze v rámci potřebných úkonů (dodání a provedení plateb). V takovýchto případech se obsah poskytnutých dat omezí na potřebné minimum.

(5) Pro zachování svého oprávněného zájmu je prodávající oprávněn nechat prověřit jméno a adresu objednavatele za účelem zjištění platební schopnosti zákazníka prostřednictvím poskytovatelem odpovídajících služeb. Se všemi osobními údaji objednavatele bude nakládáno v souladu se zákonnými ustanoveními.

(6) Při přihlášení do newsletteru uloží prodávající danou e-mailovou adresu přihlášeného za reklamními účely a účelem průzkumu trhu až do okamžiku jeho odhlášení se.

§ 8 Ceny

(1) Všechny uváděné ceny jsou konečné včetně zákonné DPH a rozumí se za kus, bez nákladů na poštovném a balném. O poštovném a balném je zákazník informován před zaplacením a předáním objednávky; poštovné a balné je zvlášť připsáno na účtence (faktuře apod.). Platné jsou vždy ty ceny, které jsou v platnosti v okamžiku provedení objednávky.

(2) Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

§ 9 Podmínky platby

(1) Platba probíhá dle volby zákazníka buď bankovním převodem, nebo formou dobírky, případně osobní odběr. Prodávající si vyhrazuje právo omezit možnosti způsobu platby, mezi kterými si může zákazník zvolit, v závislosti na hodnotě objednávky, místě dodání nebo jiných kritérií. Platba nabývá platnosti dnem, kdy je připsána na účet prodávajícího.

(2) V případě zákazníkem zaviněných nákladů (např. při problémech s bankovním převodem atd.) je zákazník zavázán k uhrazení všech vzniklých nákladů v plném rozsahu.

(3) Nebude-li během 30 dnů po uzavření smlouvy podle § 2 těchto VOP převeden daný finanční obnos na (v potvrzení objednávky) uvedený bankovní účet, pak si Pavel Večerek vyhrazuje právo objednávku stornovat a od smlouvy odstoupit.

(4) Dojde-li ze strany zákazníka ke zpoždění platby o 30 dní od doručení účtenky, je Pavel Večerek oprávněna účtovat úroky z prodlení ve výši 5% nad základní úrokovou mírou p. a. Pokud by se navíc prokázalo způsobení dalších škod na základě zpoždění platby, mohou být tyto také vyžadovány.

(5) Prodávající je oprávněna se při vymáhání platby obrátit na důvěryhodnou třetí osobu. Prodávající tak může při vymáhání zpožděných plateb využít služeb inkasních kanceláří a podobných zařízení a na tohoto prostředníka převést potřebná data a informace za účelem uzavření platebního procesu. V případě zapojení třetí osoby do platebního procesu je platební proces považován za uzavřený až v okamžiku, kdy je obnos podle smlouvy poskytnut dané třetí osobě tak, že jím může bez omezení nakládat.

(6) Objednávky stejně jako jakékoliv další služby provede prodávající pouze v případě, neexistují-li žádné nedoplatky z dřívějších smluv. Příchozí platby budou nejprve vynakládány na otevřené pohledávky, úroky a náklady, a to dle časového pořadí splatnosti.

§ 10 Nepřípustné způsoby vyúčtování, zadržovací právo

(1) Mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení.

(2) Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení.

§ 11 Podmínky dodání

(1) Zaslání zboží firmou Pavel Večerek je uskutečňováno co nejrychleji po přijetí platby. Termíny dodání jsou v rozmezí 5 – 8 pracovních dní pokud není uvedeno jinak. Mohou býti ve výjimečných případech písemně nebo e-mailem závazně přislíbeny. Každé dodání je podmíněno tím, zda je prodávající včasně a náležitě zásobována.

(2) Částečné dodávky od dodavatele jsou přípustné a platné jako samostatné dodávky tedy včetně poštovného a balného.

(3) Jsou-li zpoždění dodávek způsobena důvody, které dodavatel nemohl ovlivnit (např. vyšší mocí, zaviněním třetích osob atd.), je tato lhůta přiměřeně prodloužena. Zákazník je o tomto neodkladně a náležitě informován. Během doby zpoždění nezaviněné dodavatelem se doba zpoždění nepřipisuje . Trvají-li příčiny zpoždění déle než čtyři týdny, je každá ze stran oprávněna odstoupit od smlouvy. Již provedené platby budou v případě oprávněného odstoupení od smlouvy vráceny.

(4) V případě, že si zákazníkem objedná zboží vyrobené na zakázku tj. fotodárek s vaší fotografií, výtisk a podobně nelze zboží vrátit. Toto právo platí pouze pro zboží znovu použitelné a prodejné. Pro toto nevratné zboží platí, že v případě nepřevzetí zásilky a vrácení přepravní službou budou vynaložené náklady požadovány po kupujícím. Pokud však zákazník, doloží, že zásilka nebyla doručena vlastním zaviněním nebude částka za službu požadována.

§ 12 Převzetí zboží

(1) Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele.

(2) Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

(3) V tomto případě zákazník musí neprodleně e-mailem informovat prodávajícího, aby mohl vůči dodavateli hájit svá i zákazníkova práva.

(4) Rovněž skryté vady musí v nezávislosti od případného nároku na odškodnění být nahlášeny neprodleně po jejich zjištění, aby mohla být chráněna práva jak dodavatele, tak i zákazníkova vůči možnému pochybení ze strany třetích osob.

§ 13 Výhrada vlastnictví

(1) Dodané zboží zůstává až do okamžiku splnění všech podmínek vyplývajících ze smlouvy ve vlastnictví prodávajícího.

(2) Zpozdí-li se zákazník při platebním procesu, má prodávající právo odstoupit od smlouvy a požadovat po zákazníkovi případnou náhradu škody. Vlastnické právo na kupujícího přechází až po úplném zaplacení kupní ceny.

§ 14 Závazky a ručení

(1) Prodávající ručí s výjimkou ublížení na těle a zdraví a porušení zásadních povinností vyplývajících ze smlouvy pouze za škody, které jsou způsobeny záměrně nebo z nedbalosti. Toto platí pro nepřímé následné škody jako ušlý zisk, nemožnost užívat věci nebo nehmotné škody. Ručení je omezeno na výši průměrných škod typických pro obdobné smlouvy. Omezení odpovědnosti platí analogicky také ve prospěch spolupracovníků a pověřených osob

(2) Údaje, znaky, vyobrazení, technická data, údaje o hmotnosti, rozměrech nebo službách na internetových stránkách, v prospektech, katalozích, oběžnících, inzerátech nebo cenících mají výhradně informační charakter. Vzhledem k druhu a rozsahu dodávky jsou rozhodující údaje uvedené v objednávce a v potvrzení zakázky.

(3) U tiskařských produktů se nedají vyloučit výrobní a tiskařsky nepatrné odchylky v tónu barev, usazení, v rozměrech nebo ve formátu, stejně jako v kvalitě materiálu nebo povrchové úpravě. Odchylky podobného charakteru neopravňují k reklamacím. Za závadu se nadále nepovažuje, pokud je horší kvalita výrobku způsobena nedostatečnou kvalitou rozlišení zákazníkem zprostředkovaných obrazových dat (např. rozlišením původního obrazového materiálu, nevhodný výřez).

(4) Prodávající se snaží udržovat internetové stránky stále v provozu. Prodávající však nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody či chyby, které vzniknou zákazníkovi na základě dočasné nedosažitelnosti internetových stránek nebo v případě jiných technických problémů. Prodávající zároveň nezodpovídá za ztrátu nebo poškození dat během zasílání datových nosičů zákazníkem poštou či při zasílání elektronickou formou. Dodaná data (ani datové nosiče či přenesená data) nepodléhají ze strany Pavel Večerek žádné kontrolní povinnosti. Toto neplatí pro zpracování evidentně nezpůsobilá nebo nečitelná data. Při datových přenosech je zákazník povinen používat nejnovější techniku a odpovídající ochranný antivirový software.

(5) Za závady je možné považovat pouze takové technické chyby, kterých je možné se při současném stavu techniky vyvarovat, nikoli zřetele osobního vkusu. Drobné technické odchylky od originálních dat (především ořez obrázku či barva tisku) na doručeném zboží jsou přípustné a nepředstavují žádné závady v případě, že se pohybují v běžném rozsahu a smluvní účel tím není závažně omezen. Obrázky, které jsou oříznuty, se mohou drobně odlišovat svou velikostí od plánované velikosti, nikoliv však výrazně. Drobné, obvyklé barevné rozdíly v tisku se mohou také vyskytnout v případě, že zákazníkův monitor pracuje s jiným barevným nebo hloubkovým rozlišením nebo není dostatečně z kalibrován. Reklamace, dobropisy nebo náhradní tisk je v těchto případech vyloučen, kromě případů, kdy se odchylky pohybují mimo rámec běžných odlišností.

(6) Dále prodávající upozorňuje na fakt, že výrobky jsou určeny výhradně pro použití ve vnitřních prostorách (pokud není uvedeno jinak) a že odolnost vůči UV záření podléhá vlastnostem výchozích materiálů, resp. odpovídají informacím od jejich výrobců (papír, inkoust). Navíc dlouhodobé vystavení přímým slunečním paprskům vede již z fyzikálního hlediska k destrukci téměř jakéhokoliv materiálu. V případě inkoustového tisku vede k určitému stupni vyblednutí barev.

§ 15 Rozpor s kupní smlouvou

(1) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

(2) To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

(3) Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

§ 16 Reklamace a její uplatnění

(1) V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

(2) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele info@pavel-vecerek.cz
 • poštou na adresu provozovatele,
 • telefonicky na tel. č. +420 774 846 726
 • osobním doručením na adresu provozovatele,

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele:

Pavel Večerek

Maršovská 1522/10
415 01 Teplice-Trnovany
tel.: +420 601 394 486

co dělat v případě, že zásilka byla poškozená vlivem přepravy:

- uveďte číslo zásilky přepravní společnosti.

- zašlete fotografie k poškozené zásilce přímo na email: info@pavel-vecerek.cz

 

 • FOTO:  Etiketu s číslem zásilky (tam kde je příjemce a oves.)
 • Původní přepravní obal (aby byl vidět celý – ideálně ze dvou stran)+případné manipulační značky křehké/neklopit
 • Poškození obalu (pokud k nějakému došlo)
 • Balení uvnitř krabice - uložení v krabici, výplně
 • Poškozené zboží (detaily + celé)

Foto by mělo být v rozlišení do cca 100kB. Zajistěte prosím, aby zatím nebylo se zásilkou manipulováno (s poškozeným zbožím).

V PŘÍPADĚ NESPNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEBUDE REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY U PŘEPRAVCCE UZNÁNA

(3) O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitějších případech do 7 dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

(4) V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

(5) Při objednávkách provedených podnikatelem, který objednává zboží za účelem jeho využití pro svou živnostenskou nebo samostatnou podnikatelskou činnost, platí současně následující ustanovení: Závady, které nejsou zjevného, nebo na první pohled patrného charakteru, musí být ohlášeny po odhalení do promlčecí lhůty, tedy do doby jednoho roku od doručení zboží. Pro obchodníky platí současně právní předpisy a normy podle obchodního zákoníku.

§ 17 Závěrečné ustanovení

(1) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

(2) Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

(3) Při neplatnosti jednotlivých ustanovení se snaží obě zúčastněné strany dosáhnout jiné nové platné dohody, která se bude nejvíce blížit hospodářskému účelu dřívějších neplatných ustanovení.

(4) V případě, kdy je zákazníkem obchodník nebo právnická osoba a má v době (po) uzavření smlouvy bydliště v zahraničí nebo bydliště není v době vznešení stížnosti známo, je stále místem plnění a sídlem soudu sídlo Pavel Večerek, Teplice.

 

Časté dotazy

Jak vyberu vhodnou fotku?

 • Formát fotografií:
  Zpracováváme pouze formát JPG (soubory s koncovkou .jpg nebo .jpeg). Většina digitálních fotoaparátů již automaticky vytváří obrázky v tomto formátu, nebudete tedy pravděpodobně muset své obrázky nijak převádět.
 • Rozlišení obrázku:
  V zásadě platí: Čím větší je rozlišení, tím lepší bude výsledek. Právě na rozlišení vámi dodaného digitálního obrázku závisí kvalita tisku.

Barevný prostor zpracovávaných fotografií, černobílé fotografie

Prosíme, nahrávejte své fotografie v barevném prostoru RGB nebo sRGB. Právě sRGB je pro většinu digitálních fotoaparátů standardem. Chcete-li tisknout černobílé fotografie, ukládejte je také jako JPG v barevném prostoru RGB nebo sRGB (nikoli jako tóny šedé).

Bude mít fotodárek stejné barvy, jako u fotodárku vyrobeného u jiné společnosti?

Není technicky možné vyloučit barevné rozdíly. Je to způsobené tím, že každý stroj zejména i značky má své specifické podání barev a velmi rozhodují a materiály na které se tiskne. Zejména fotoobrazy na plátně. Na trhu je velké množství druhu materiálů na které se fotoobrazy tisknou a když vezmeme v úvahu i různé druhy a technologie, je téměř nemožné, aby jsme se shodli do stejného podání jako jste pořídili u jiného dodavatele. Svou roli hrají dokonce i šarže pláten od stejného stroje a stejného výrobce.

 

Bude mít fotodárek stejné barvy, jaké vidím na monitoru?

Není technicky možné vyloučit barevné rozdíly. Zobrazení fotografie na monitoru je závislé na individuálním nastavení světlosti, rozlišení, kontrastu, barvě nebo také na grafické kartě. Může tedy dojít k barevným odchylkám mezi náhledem na vašem monitoru a hotovým produktem. Dalším faktorem a to nejsilnějším je to na čem je fotografie natištěná a jakou technologií. Je však třeba vzít v úvahu, že fotka na látce, nebo plátně nebude mít takové výrazné podání barev a kontrastu jako fotka na papíře.

Mohu si svou objednávku vyzvednout i osobně?

Ano je to možné po telefonické, nebo mailové dohodě na adrese provozovny
Maršovská 1522/10, Teplice-Trnovany
Tel: 774 846 726

Mohu svou objednávku nechat zaslat i na jinou dodací adresu?

Při objednávce můžete zadat odlišnou dodací a fakturační adresu. Tak můžete fotodárek nechat poslat i jako dárek někomu jinému. Tato služba je zdarma.

Jakým způsobem mohu platit?

 • Platba předem:
  Peníze převedete na náš účet u Raiffeisenbank a.s. 7946812001/5500. Pro jednoznačné přiřazení své platby použijte prosím údaje, které vám zašleme e-mailem v rámci potvrzení objednávky.
  V případě vložením částky na účet formou složenky, je nutné nás o tomto informovat e-mailem. Jinak nemáme šanci to zjistit, protože se platby sdružují.
 • Dobírka:
  Zboží si objednáte, zásilka přijde poštou a vy zaplatíte při převzetí pracovníkovi spediční společnosti.
 • Hotovostní platba:
  při osobním převzetí

Jaký je postup při reklamacích?

Pokud je vaše objednávka špatná či poškozená, obraťte se prosím e-mailem nebo telefonicky a podrobně popište problém.
napište číslo objednávky , přiložte fotografie.

Pokud ohlásíte reklamaci telefonem , je nutné, aby jste ji podali také písemnou formou a to minimálně e-mailem.
Okamžik od kterého počne běžet lhůta vyřízení se počítá ode dne, kdy podáte reklamaci písemně. Ohlášení po telefonu bereme jako informativní konzultaci abychom si upřesnili detaily

veškeré zásilky posílejte na

Pavel Večerek
Maršovská 1522/10
Teplice 41501

Do samotné zásilky přiložte doklad a výtisk popisu samotné reklamace.

Záleží nám na tom, abyste www.darky-vecerek.cz navštěvovali rádi a tuto stránku také s dobrým pocitem doporučovali svým přátelům a známým. Proto je pro nás bezpečí vašich dat zásadní.

Rozsah a účel použití dat, která jsme obdrželi

Vaše data potřebujeme, abychom mohli splnit přesně to, co jste si objednali. Všechna data, která nám svěříte, pečlivě uložíme a zpracováváme v souladu s příslušnými národními i evropskými předpisy.

Kdykoli chcete, můžete se nás na cokoli zeptat, provést korekturu vašich dat, zablokovat je nebo je rovnou vymazat. Prosíme, pokud se tak rozhodnete, pošlete nám svůj požadavek písemnou formou.

Garantujeme, že kromě nás, kteří se podílejí na realizaci vaší objednávky, se žádná třetí osoba nedozví žádná data vztahující se k vaší osobě (Vaši adresu nebo e-mailovou adresu), pokud k tomu nedáte výslovný souhlas. I po partnerech (např. přepravní společnosti, která vám zboží přiveze domů, a peněžním ústavu, který je pověřen provedením platby) však požadujeme zachování bezpečnosti vašich údajů a rozsah zprostředkovaných dat omezujeme na nejnutnější minimum.

Pro ochranu svých zájmů si www.darky-vecerek.cz ponechává právo za účelem kontroly adresy a bonity předat jméno a adresu zákazníka odpovídajícímu poskytovateli služeb. Dbáme však na to, aby vaše ochrana i tak odpovídala národním a evropským zákonům.

Zavazujeme se také, že vaše telefonní čísla a čísla faxu, stejně tak jako e-mailové adresy, které nám dáte, využijeme pouze v případě důležitého dotazu týkajícího se vaší objednávky, případně abychom Vám mohli sdělit důležité informace.

Při přihlášení k odběru newsletteru ukládá www.darky-vecerek.cz do paměti e-mailovou adresu přihlašovaného za účelem reklamy a průzkumu trhu po celou dobu až do odhlášení se z odběru newsletteru. Pokud s tím nesouhlasíte, nebudeme je za účelem vlastního marketingu využívat a zpracovávat resp. obratem přerušíme další zasílání reklamních materiálů. Zadané údaje se v zásadě uchovávají tak dlouho, jak je to nutné v rámci smluvní dohody a při dodržení rozhodného práva; potom www.darky-vecerek.cz data okamžitě smaže.

Cookies

Jako cookies se označují velmi jednoduchá textová data, která mohou webovou stránku na PC po časově ohraničenou dobu archivovat. Na základě jednoho takového cookie je například možné návštěvníka během jedné návštěvy na stránce po každém kliknutí a také po delší pauze opět poznat.

Skrze cookies ovšem není možné zjistit osobní data. Cookies slouží především k tomu, abyste na stránce – bez předchozího přihlášení - mohli používat osobní funkce. Webová stránka může obecně snímat jen taková cookies, která sama umístila. Jak má být zacházeno s cookies, může být v internetových prohlížečích vámi osobně určeno, resp. nastaveno.

Statistika

Abychom www.darky-vecerek.cz mohli nepřetržitě zlepšovat, používáme Google Analytics, službu webové analýzy od Google Inc. Google Analytics využívá cookies.

Informace generované skrze cookies o Vašem použití této stránky se přenáší na server Google. Data služby Google Analytics jsou proto ukládána mimo oblast našeho vlivu. Použitím této webové stránky prohlašujete, že jste srozuměn se zpracováním vámi spuštěných dat Googlem a to předem popsaným způsobem a k předem jmenovanému účelu.

K tématu ochrana dat u Google Analytics naleznete u Google Analytics další informace v Terms of Service (servisní podmínky) a v Směrnici o datové ochraně.

 

 

 

YTI1M